Werving en Selectie (voor Werkgevers)

Efficiënt Recruiten?
De juiste kandidaat voor uw vacature? Het is in ieders belang om geen kostbare tijd te verspillen, zeker in deze arbeidsmarkt waar er snel geschakeld moet worden. Daarom bespreken wij zowel met u als met de kandidaat, voorafgaand aan het sollicitatiegesprek, altijd de voordelen én eventuele knelpunten, zodat beide partijen weten wat ze mogen verwachten en waar ze aan toe zijn. Enerzijds geven wij u een duidelijk beeld van de kandidaat, anderzijds geven wij de kandidaat een zo helder mogelijk beeld van uw vacature en uw organisatie. Het vinden van de juiste kandidaat die perfect past neemt vaak veel tijd in beslag. Daarnaast vergt het specialistische kennis van de markt.
Wij kunnen u kostbare tijd besparen, hebben die belangrijke kennis in huis en vinden de beste kandidaten voor u. Dankzij onze heldere en bewezen aanpak worden onze opdrachten doorgaans binnen een maand afgerond! Met bewezen rendement, tijdwinst en succes. Alle potentiële kandidaten worden door middel van onze beproefde selectiemethode beoordeeld: fundamenteel interview, gedragsgericht interview en persoonlijke profielanalyse.
Op basis van de brief en het curriculum vitae wordt een selectie van de kandidaten uitgenodigd voor de voorronde. Naar aanleiding van deze voorronde worden de geschikte kandidaten aan het bedrijf voorgesteld en begeleiden wij het traject tot aan de contractondertekening.
Door Media Group in te schakelen vergroot u uw kans op de juiste kandidaat. Bovendien nemen wij u veel werk uit handen. U hoeft zich bijvoorbeeld niet door stapels brieven heen te worstelen van sollicitanten die niet aan uw wensen voldoen. Om van teleurstellende gesprekken en de schriftelijke afhandeling nog maar te zwijgen. Media Group selecteert doelgericht en stap voor stap de juiste kandidaat voor u. 
Media Group is gespecialiseerd in de Werving & Selectie / Executive Search van kandidaten voor functies op middenkader en hoger managementniveau in de sectoren handel, industrie, dienstverlening en non profit. Ons uitgangspunt is dat iedere wervingscampagne om maatwerk vraagt. Wij leggen daarom de opdrachtgever eerst een wervingsstrategie voor. In deze strategie nemen we een aantal ijk- en meetpunten op. Na het akkoord met de opdrachtgever gaan we aan de slag.
Als het wenselijk is, kan een psychologisch onderzoek of een assessment onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Media Group neemt hiervoor contact op met een gespecialiseerd bureau.

Uw Partner in Search
De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door een toenemende internationalisatie, specialisatie en verzakelijking. Er is een grote verscheidenheid ontstaan op het gebied van vacatures, opleidingen en aanbod van gegadigden. Het flexibel inspelen op snel veranderende markten vereist van kandidaten de juiste technische en persoonlijke vaardigheden. Naast opleiding zijn ervaring en achtergrond minstens zo belangrijke factoren geworden. De brede mate van differentiatie in het aanbod maakt voor organisaties het beeld op de arbeidsmarkt minder overzichtelijk. Het traceren van geschikte kandidaten voor een vacante positie kan hierdoor moeilijkheden of beperkingen opleveren. Het welslagen van een wervingsprocedure is mede afhankelijk van de doeltreffendheid van de communicatie naar de arbeidsmarkt. Bovenal is de juiste wervingsmethodiek van belang: deze moet gericht zijn op het snel en efficiënt werven en selecteren van de meest geschikte kandidaat voor de vacante positie. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever weten wij op professionele en gestructureerde wijze inhoud te geven aan elke wervingsprocedure.
Afhankelijk van aard en niveau van de vacante positie, bedienen wij ons van een aantal searchmethoden:

File Search
Wij beschikken over een zeer uitgebreide database met gekwalificeerde kandidaten. In dit bestand hebben we cv's samengebracht van vakmensen uit verschillende disciplines. Het grootste deel hiervan is op dit moment werkzaam in vast dienstverband of op projectbasis en is "in" voor een nieuwe uitdaging. In principe werken wij bij File Search op basis van "no cure - no pay". Is de bemiddeling succesvol, dan brengen wij een "fee" in rekening, die afhankelijk is van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Als bij een werving & selectieopdracht dit niet de gewenste resultaten oplevert, kunnen we nog overgaan tot telesearch of advertised search.

Telesearch
Als file search te weinig oplevert, zou u ervoor kunnen kiezen gebruik te maken van telesearch. Telesearch houdt in dat we op een discrete manier op zoek gaan naar potentieel geschikte kandidaten door hen telefonisch te benaderen. Het voordeel van deze manier van zoeken is dat veel mensen benaderd kunnen worden. Dit maakt de kans groter dat uiteindelijk een kwalitatief goede kandidaat wordt gevonden. Voor een telesearchproject hebben we ongeveer 4 á 6 weken nodig. In deze periode is opgenomen het ontwikkelen van het belscript ( de telefonische introductie bij een potentiële kandidaat), de werkzaamheden van het callcenter, de intakegesprekken en uiteindelijk het voorstellen van de kandidaten, waarbij het CV van betrokkenen aan u wordt voorgelegd. Media Group kan de selectie van de voor u interessante kandidaten verzorgen.

Advertised search/Media Search
Advertised search ook met Media Search genoemd, is een zeer complete zoekmethode en een uitstekend middel om een organisatie te profileren. Eventueel kan dit anoniem, dus onder de naam van Media Group. Samen met een professioneel media-adviesbureau organiseren we voor u een gerichte wervingscampagne in de daartoe geëigende media . Wij stellen een plan van aanpak op, waarin wordt vastgelegd in welke media een advertentie zal verschijnen. Na uw goedkeuring wordt het wervingsbudget bepaald. Onze consultants doen vervolgens een voorstel over de inhoud van de advertenties, waarna de campagne wordt gelanceerd. Uiteraard kunnen wij voor het opstellen en plaatsen van de advertentie zorgdragen.

Executive Search/Recruitment (headhunting)
In nauw overleg met de opdrachtgever benaderen wij op een actieve en discrete wijze potentiële kandidaten rechtstreeks, maar vooral persoonlijk, om hen te confronteren met nieuwe uitdagingen. De kandidaten die uit deze acties voortkomen, worden zorgvuldig gescreend op hun geschiktheid voor de functie. Vervolgens worden de meest geschikte kandidaten voorgesteld. Media Group begeleidt dit traject tot de uiteindelijke aanname van de kandidaat. In de regel neemt het totale traject twee maanden is beslag. De kans op een succesvolle invulling van de vacature is hierbij erg groot. In dit traject maken wij overigens pas laat in de procedure aan de kandidaat bekend wie de opdrachtgever is. Zodoende beschermen wij de goede naam van de opdrachtgever en voorkomen wij eventuele onrust binnen de bedrijfssectoren.

Werkwijze
In overleg met u (telefonisch of bij u op kantoor), brengen wij uw vacature en organisatie in kaart waarbij uw voorkeuren en wensen centraal staan. Daarnaast worden de core business, de organisatiestructuur, de werksfeer en de (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden besproken.
De opdracht wordt aan Media Group uitbesteed op basis van exclusiviteit en geschiedt op basis van een door de opdrachtgever ondertekende offerte waarin vermeld staan de voorwaarden van de samenwerking, de te volgen selectiemethodiek met de daaraan verbonden kosten, alsmede een uitgebreide functiebeschrijving met onze weergave van het onderneming-, functie- en kandidatenprofiel.
Daarna vindt een uitgebreide inventarisatie van de kandidatenmarkt plaats conform de afgesproken selectiemethodiek(en). Eventuele beschikbare kandidaten worden beoordeeld op functionele en personele geschiktheid, gekoppeld aan de specifieke bedrijfscultuur van de opdrachtgever. De door ons geselecteerde kandidaten worden uitvoerig geïnterviewd. We kijken daarbij niet alleen naar kennis, ervaring en ambitie maar beoordelen vooral ook of iemand past in de cultuur van uw organisatie. Bovendien bespreken we de arbeidsvoorwaarden.
Bij het zoeken naar geschikte kandidaten maken we gebruik van de verschillende searchmethodieken.
Denken wij een aantal geschikte kandidaten te hebben gevonden dan presenteren wij deze aan de opdrachtgever middels een zorgvuldig samengesteld curriculum vitae en verstrekken een schriftelijke danwel mondelinge toelichting. Wij stellen uitsluitend kandidaten aan u voor, die in elk opzicht aan de eisen voldoen. Desgewenst zijn wij aanwezig bij uw gesprek met de kandidaat en de evaluatie daarvan. Vervolgens kunnen wij de verdere afhandeling verzorgen, of dit nu een afwijzing betreft of het voeren van de salarisonderhandelingen.
De afronding van de procedure vindt plaats door ondertekening van de (arbeids)-overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat.
Na afloop van de werkzaamheden organiseren wij een evaluatie. Tijdens dit gesprek maken we eventueel vervolgafspraken.

Graag lichten wij onze aanpak in een persoonlijk gesprek nader toe.

Tarieven
Media Group hanteert de volgende tarieven:
bij File Search: wij werken op basis van 'no cure, no pay'. Bij een geslaagde file search brengen we een fee in rekening ter hoogte van 20 procent (behoudens marktafhankelijke uitzonderingen) van het bruto jaarsalaris, inclusief emolumenten. Als u ons inschakelt voor meerdere werving & selectieopdrachten, kunnen we een staffelkorting overeenkomen.
bij Telesearch: alvorens het starten van het vooronderzoek en de intensieve selectieprocedure, brengen we een bedrag van € 2295,-- in rekening. Zodra de bemiddeling afgerond wordt met afsluiten van een contract, berekenen wij een fee van 25 procent van het bruto jaarsalaris inclusief emolumenten.
bij Advertised search: de kosten voor het plaatsen van een advertentie in de media brengen we u zonder opslag in rekening. Voor iedere succesvolle plaatsing van een kandidaat door advertised search rekenen we een wervingsfee van 20 procent van zijn of haar bruto jaarsalaris inclusief emolumenten.
Eventuele advertentiekosten en/of kosten voor een psychologisch cq. assesment onderzoek worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Het is ook mogelijk onze consultants op uurbasis in te huren:
Het algemeen uurtarief Management Consultancy en/of -Coaching en/of conflictbemiddeling bedraagt Euro 125,--

Garantie
Dankzij een uitgebreide selectieperiode en onze ervaring geven wij u de rust en zekerheid de juiste persoon in dienst te nemen. Media Group heeft de mogelijkheid met een garantieperiode van een maand te werken. Mocht in deze periode blijken dat de kandidaat niet aan de verwachting voldoet dan zullen wij zonder verdere kosten met betrekking tot de van toepassing zijnde vacature opnieuw bemiddelen.